ZBOŽÍ V AKCI

DOPORUČUJEME

Vaše cena 300 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Reklamační řád a obchodní podmínky

Veškeré u nás nakoupené zboží máte právo bez udání důvodu do 14 dnů vrátit a my Vám vrátíme peníze. Výměna nevhodných velikostí zboží (oblečení, boty, ostatní) je samozřejmostí.
 
Objednávky jsou většinou expedovány do 48 hodin, o stavu objednávky Vás průběžně  informujeme na e-mail. Pokud nebudeme schopni objednávku do do 48 hod. vyexpedovat, budeme Vás kontaktovat.
Objednané zboží si u nás můžete osobně vyzvednout každý pracovní den od 9:00 do 18.00 hod.. Objednané zboží bývá většinou připraveno k odběru do 48 hod. od objednání. Zboží také zasíláme na dobírku. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Nakupovat u nás můžete:
 • Nákupní košíkem
 • Telefonicky
 • E-mailem
Reklamační řád a obchodní podmínky
1. Práva a povinnosti prodávajícího
 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího, v co možná nejkratším termínu,
 • prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní své závazky, neodebere zboží či nezaplatí kupní cenu,
 • prodávající má právo od závazné objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění,
 • prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
  • zboží se již nevyrábí nebo neprodává,
  • zboží je momentálně vyprodáno.
(V případě, že některá z těchto situací nastane, má prodávající povinnost, neprodleně kontaktovat a informovat o tomto kupujícího – objednatele.)
2. Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu zboží, včetně případné ceny dopravy a včetně DPH,
 • kupující je povinen ve své objednávce uvádět jen pravdivé údaje, uvést správnou a úplnou poštovní – dodací adresu,
 • kupující má právo do 24 hodin, zrušit odeslanou objednávku, nebo vrátit zboží do 14 dnů ode dne jeho doručení, odstoupením od smlouvy.
 • Kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze. Požádání o výmaz osobních údajů, musí být provedeno písemnou formou na adresu sídla společnosti.
3. Objednávka zboží
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.equitum.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu, na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a převzetím objednaného zboží kupujícím.
 • Ceny v e-shopu www.equitum.cz jsou uváděny v Kč a jsou uváděny s DPH. Ceny mohou být změněny v závislosti na množství.
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s ustanovením obchodních podmínek platných a uvedených na www.equitum.cz k tomuto dni, souhlasí s výši ceny objednaného zboží, včetně případné ceny dopravného. Tento souhlas stvrzuje odesláním objednávky.
 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli, před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
 • Prodávající je oprávněn stornovat objednávku, v případě:
  • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nastala jakákoliv změna v ceníku výrobce. Nastane-li tato situace, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodnou se na dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil celou částku kupní ceny, tuto částku mu prodávající převede zpět na jeho účet nebo adresu, v nejkratším možném termínu (nejpozději do 5 pracovních dnů).
  • Nebyla-li platba zboží provedena ve stanoveném termínu.
4. Ochrana osobních údajů
 • Veškeré osobní údaje, data – sdělená při objednávce zboží, jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě. Výjimku tvoří partneři zajišťující dodání zboží (přepravu) kupujícímu a partneři zajišťující platební styk (Česká pošta). I v takovýchto případech se sděluje pouze jméno objednatele (kupujícího), adresa dodání, příp. telefonní číslo kupujícího, pro možnost spojení se s dopravcem.
 • provozovatel EQUITUM s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
5. Dodání zboží
 • Prodávající se zavazuje, dodat zboží kupujícímu, v co možná nejkratší době od doručení platné objednávky, není-li předem dohodnuto jinak, dohodou o doručení zboží v předem stanoveném termínu,
 • místem plnění (dodání) je adresa uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři, nezvolí-li si kupující osobní odběr zboží na prodejně,
 • vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny,
 • zboží je dodáváno v jeho běžných obalech
 • Kupující je povinen okamžitě po obdržení zásilky, zkontrolovat správnost a úplnost jejího obsahu. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené nebo neodpovídá popisu a množství uvedenému na faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Jestliže není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. V případě neúplné zásilky provede prodávající, bez zbytečného odkladu, po obdržení reklamace kupujícího dodatečnou zásilku. V tomto případě hradí náklady na dopravu prodávající. V případě reklamace vady zboží bude postupováno dle obecných předpisů.
 • Kupující svým podpisem v dokladech dopravce stvrzuje, že zboží převzal v požadovaném množství, kvalitě a nepoškozené,
 • ke každé zásilce bude přiložena faktura – daňový doklad.
(Prodávající je plátcem DPH.)
6. Odstoupení od smlouvy
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu (zákon č. 367/2000).
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen:
 • vyplnit a spolu se zbožím zaslat Formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na webových stránkách prodávajícího
 •   nepoužité a nepoškozené zboží v původním množství a v původním nepoškozeném obalu spolu se všemi prodejními doklady (faktura, dodací list, záruční list, návod) zaslat na své náklady nebo osobně doručit na adresu prodávajícího, nebo na adresu určenou prodávajícím (odběrné místo). Zboží nesmí jevit žádné známky poškození či jeho používání.
    
 • Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Zboží je kupující povinen zasílat prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případné poškození nebo ztrátu.
 • Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 dní po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílatele zpět.
7. Zodpovědnost za zboží
 • Zodpovědnost za zboží – nebezpečí za škody na zboží – přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.
8. Platební podmínky
Platba za objednané zboží může být uskutečněna:
 • v hotovosti při převzetí zboží (dobírka),
 • předem převodem na účet prodávajícího.
(Zboží zůstává v majetku prodávajícího až do úplného zaplacení.)
9. Záruka
 • Prodávající poskytne záruku na zboží specifikované na faktuře nebo na jiném účetním dokladu.
 • Záruka se nevztahuje:
  • na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem o užívání zboží nebo všeobecnými zásadami,
  • na závady vzniklé nedodržením pokynů pro instalaci, údržbu, provoz nebo obsluhu výrobků,
  • na závady vzniklé nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním či nadměrným přetěžováním zboží,
  • na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením,
  • na závady vzniklé fyzickým poškozením,
  • na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo el. výbojem a nadměrným mechanickým poškozením,
  • na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a jiné podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k užívání, či použití výrobku.
10. Převzetí zboží
 • Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možnost provést kontrolu dodávky hned při převzetí zboží od dopravce, je kupující povinen učinit tak bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
11. Reklamace zboží
 • V případě zjištění závad je kupující povinen o zjištěných závadách informovat prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží písemným oznámením s uvedením popisu závady, uvedením čísla objednávky, čísla faktury a data objednávky,
 • kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění
 • při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu u prodávajícího, a to fakturou.
 • Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující spolu se všemi součástmi a příslušenstvím,
 • o výsledku reklamace bude kupující informován nejpozději do 30 dnů, od převzetí předmětu k vyřízení reklamace
 • za neoprávněnou reklamaci (nebude-li zjištěna oznámena závada, nebo se bude jednat o závadu nespadající do záručních podmínek), může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu nebo opravu.
12. Závěrečná ustanovení
 • Účastníci se dohodli ve smyslu ust. §262 odstavec 1 obchodního zákoníku, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a násl.
 • Tato smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 • Tyto obchodní a dodací podmínky jsou účinné ke dni 1. 1. 2009.

Provozovatel obchodu

EQUI SALE s.r.o. 
se sídlem:
Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
 
provozovna:
Křižíkova 3278 
738 01 Frýdek – Místek
Česká republika

+420 / 558 680 093

IČ: 05645409
DIČ: nejsme plátci DPH